Jesteś tutaj: Home O Szkole

Patron Szkoły


Piotr Skarga 1536-1612

Piotr Skarga 1536-1612

ŻYCIORYS

Kaznodzieja, hagiograf, polemista katolicki. Piotr Skarga urodził się w Grójcu na Mazowszu, w ubogiej, mieszczańskiej rodzinie. Po ukończeniu Akademii Krakowskiej otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Tam wstąpił do zakonu jezuitów. Po powrocie do Polski stał się gorliwym organizatorem szkolnictwa jezuickiego. Zakładał liczne kolegia jezuickie w całym kraju, m.in. w Płocku, Rydze i Dorpacie, a od 1579 r. został pierwszym rektorem Akademii w Wilnie. Brał żywy udział w walce z różnowiercami, zwalczając ich piórem, kaznodziejskim słowem, posuwając się nawet do politycznych interwencji. Opowiadał się za zjednoczeniem Kościoła Wschodniego z Zachodnim. Bardzo owocna była działalność filantropijna księdza Skargi, założyciela stowarzyszeń opiekuńczych w rodzaju "Bractwa Miłosierdzia" czy "Banku pobożnego", spełniającego rolę kasy pożyczkowej dla ludzi ubogich. We wszystkich tych dziedzinach rozwinął Skarga ogromną gorliwość w pracy, zapał, poświęcenie i bezinteresowność. Te cechy jego charakteru zostały docenione przez króla Zygmunta III Wazę, który w 1588 r. powołał go na stanowisko nadwornego kaznodziei, którą to funkcję pełnił przez 24 lata. W 1606 roku sprzeciwił się uchwaleniu sejmowego edyktu tolerancyjnego dla różnowierców, przez co przyczynił się pośrednio do wybuchu rokoszu Zebrzydowskiego, skierowanego przeciwko antyreformacyjnej i absolutystycznej polityce Zygmunta III Wazy. W tym świetle nie trzeba dodawać, że głównym argumentem przeciwników politycznych Skargi była jego nietolerancja religijna i bezkompromisowość w tej kwestii. Skarga głosił kazania przez okres 50 lat, e tym przez 24 lata czynił to jako kaznodzieja królewski. Gdyby ocalały wszystkie jego teksty ich liczba sięgałaby nie setek lecz tysięcy. Wszystkich kazań wydanych drukiem mamy 197; 51 niedzielnych, 46 świątecznych, 100 przygodne. Szczyt doskonałości osiągnął w swym największym dziele, w „Kazaniach Sejmowych”. Powstałych pod wrażeniem sejmu, który obradował w Warszawie od 10 lutego do 25.III.1597 i rozszedł się bez powzięcia uchwał. Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem politycznym o przebudowie państwa polskiego. Jako katolik i patriota autor walczył o przywrócenie w Polsce jedności religijnej, wzmocnienie władzy królewskiej oraz usunięcie krzywd społecznych i niesprawiedliwych praw. Osiem kazań to osiem rozdziałów rozprawy politycznej o najważniejszych niedomaganiach Rzeczypospolitej, o sposobach ich przezwyciężenia.

W "Kazaniach" wyraziła się cała osobowość twórcy, człowieka wielkiego serca i wielkiego ducha, który całe swe życie poświęcił trzem ideałom: miłości Boga, miłości Kościoła i miłości narodu. Obdarzony wspaniałą wymową jako kaznodzieja wywierał na słuchaczy wpływ tak potężny, że nazwano go "tyranem dusz ludzkich". W obrazach pełnych grozy i napięcia dramatycznego roztaczał wizję upadku państwa i jego ostatecznej katastrofy, jeśli naród się nie opamięta, nie poprawi błędów.

Na swoim sztandarze życiowym Skarga wypisał:

Jeśli cię zapomnię, ojczyzno miła moja i Jeruza-
lem moje, niech zapomnię prawice ręki mojej.
Niech język psychnie do ust moich[...].
Przeklety, kto zasmuca matkę swoją. A która jest.
Pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna? (Ka-
Zanie wtórne: o miłości ku ojczyźnie...)

Niestety, nie oglądał ani opamiętania, ani poprawy, toteż w chwili zniechęcenia pisał:

Nie wiem, czem się dzieje, iż nie pomaga mi poselstwo Twoje i wołanie moje; do pokuty rzadki bardzo powstaje; twarda rola strudziła wołu starego, a pracy na niej w dobrem żniwie nie znać; chytre ryby od sieci twojej uciekając, poimać się nie dają.

Pierwszym ważnym wydarzeniem po wiekach zapomnienia stało się odkrycie jego grobu. Była to zasługa ks. Feliksa Jarońskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i proboszcza parafii Wszystkich Świętych, która po kasacji jezuitów zarządza krakowskim kościołem św. Św. Piotra i Pawła Postanowił on sprawdzić utrzymujące się pogłoski na ten temat i z przedstawicielami Arcybractwa Miłosierdzia (15 lipca 1814 r.) spenetrował podziemia użytkowanego przez parafię kościoła. W grobie pod samym wielkim ołtarzem znalazł trumienkę z łacińskim napisem informującym, że tu spoczywa ten wielki kaznodzieja.

Dzięki zabiegom zasłużonego dla Krakowa i Uniwersytetu prof. Józefa Łepkowskiego kryptę, w której pochowano Skargę, odrestaurowano w 1883 roku i udostępniono zwiedzającym. W jej przedsionku w 1912 roku ustawiono popiersie ks. Skargi, wykonane przez Jana Tombińskiego. W 1869 roku w wawelskiej katedrze stanął marmurowy pomnik tego wielkiego kaznodziei, wykonany w Rzymie przez Oskara Sosnowskiego i ofiarowany przez artystę krakowskiemu Arcybractwu Miłosierdzia. Tu go oglądali Józef Ignacy Kraszewski w czasie wyprawy do Krakowa w 1871 roku i Bolesław Prus w sześć lat później. W 1912 roku, w związku z obchodami trzechsetnej rocznicy śmierci autora Kazań sejmowych, pomnik ten przeniesiono do kościoła św. św. Piotra i Pawła.
W XX wieku wciąż żywy był kult ks. Piotra Skargi. Świadczy o tym choćby wspomniany co dopiero jubileusz urządzony w Krakowie w 1912 roku. Nabożeństwa odbywały się w trzech kościołach, w których pracował: w katedrze na Wawelu, w kościele św. Barbary i w kościele św. Św. Piotra i Pawła. W ramach tego jubileuszu urządzono również uroczystą akademię w Sokole oraz przedstawienie sceniczne w Teatrze Starym i we Teatrze Miejskim. Wielka rzesza ludzi wzięła udział w uroczystym pochodzie, który zakończył się odsłonięciem tablicy pamiątkowej oraz poświęceniem przez biskupa Adama Stefana Sapiehę kamienia węgielnego pod Dom Młodzieży Rękodzielnej (tzw. Bursa ks. Kuznowicza). Pisano wówczas: „Akt ten był godnym uczczeniem pamięci ks. Piotra Skargi. Katolickie społeczeństwo położono podwaliny pod zakład, w którym duch Skargi żywy panować będzie”. Obrady, którym przewodniczył znany profesor i krytyk literacki Stanisław Tarnowski, Odbywały się w krużgankach dominikańskich, gdzie też urządzono wystawę piśmiennictwa katolickiego. Stanisław Tarnowski z wielkim uznaniem pisał o Skardze: „W Walhalli wielkich duchów polskich w pamięci i sercu potomnych ten czarny habit ma swoje miejsce obok najświetniejszych koron i purpury, obok mieczów, buław i pancerzy”.
W 1936 roku obchodzono jubileusz czterechsetlecia urodzin Skargi. W Warszawie, po uroczystej Mszy św. Na Placu Zamkowym, nastąpiło odsłonięcie spiżowej tablicy, wmurowanej w ścianę zamku królewskiego. Na tablicy wyryto słowa Skargi: Upominałem, aby obie matki swoje: Kościół Boży i Ojczyznę, w jednym końcu złączone, wiernie i uprzejmie miłowali:. Na kongresie zapadła wtedy rezolucja, wysunięta w referacie przez Zofię Kossak Szczucką, dotycząca podjęcia starań o beatyfikację ks. Piotra Skargi. Ks. Kardynał Krakowski poparł ją słowami: „Świętość Skargi była tak wielka, że jak zaraz po jego śmierci, tak i dzisiaj katolicka Polska pragnie, aby go postawić jako męża świętego na naszych ołtarzach”.
Warto jeszcze wspomnieć o pomniku ks. Piotra skargi, autorstwa Czesława Dźwigaja, który w 2001 roku z inicjatywy Arcybractwa Miłosierdzia stanął w Krakowie na Placu św. Marii Magdaleny, naprzeciw kościoła z doczesnymi szczątkami kaznodziei. Z jego wysokości Skarga wzywa współczesnych Polaków d miłości Kościoła i Ojczyzny.
 
Lektura dodatkowa: J. Tazbir, "Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji" - TUTAJ opisane są Kazania Sejmowe.
 
 

Historia Szkoły

Jedna z najstarszych szkół w powiecie grójeckim i prawdopodobnie na Mazowszu. Przybliżony rok założenia szkoły 1912. Obecny budynek został wybudowany przed wybuchem II Wojny Światowej. Po zakończeniu wojny cyklicznie rozbudowywany. W latach 60 dobudowano salę gimnastyczną i skrzydło od ulicy Poświętne z trzema salami i szatniami dla uczniów. Pod koniec lat 80 nad salą gimnastyczną nadbudowano aulę z łącznikiem, a obok szkoły wybudowano dla nauczycieli budynek mieszkalny.

W chwili obecnej szkoła dysponuje 17 salami lekcyjnymi, 5 małymi salkami na grupy językowe, pracownią chemiczną, biologiczną, geograficzną dwoma pracowniami informatycznymi, salą gimnastyczną. Uczniowie mają do dyspozycji aulę, klub uczniowski oraz barek szkolny. Każdego dnia do dyspozycji uczniów jest biblioteka z czytelnią i szkolnym centrum multimedialnym.

Kadra Pedagogiczna Liceum liczy 50 nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.


Szkoła oferuje uczniom:

 • Zajęcia edukacyjne w zespołach klasowych do 28 uczniów
 • Zajęcia WF w dwóch salach gimnastycznych i boisku szkolnym
 • Zajęcia wyrównawcze dla klas 
 • Zajęcia fakultatywne dla klas maturalnych
 • Konsultacje przedmaturalne
 • Zajęcia z przedstawicielami poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia pozalekcyjne i sportowe w ramach sekcji zainteresowań w klubie uczniowskim
 • Możliwość udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
 • Możliwość zajęć w ramach DKF w CKR w Grójcu
 • Możliwość pracy w samorządzie uczniowskim, PCK i wolontariacie.
 • Szeroką ofertę wycieczek przedmiotowych i turystycznych.
 • Możliwość wysłuchania raz w miesiącu koncertów Filharmonii Narodowej.
Wszystkie klasy uczą się języka angielskiego na różnych poziomach oraz drugiego wybranego języka obcego tj. niemieckiego, rosyjskiego.
Liceum nasze cieszy się dużą renomą w środowisku lokalnym, o czym świadczy coroczny wysoki nabór do klas pierwszych. Jest najlepszą szkołą w powiecie grójeckim pod względem poziomu kształcenia. Potwierdzeniem tego są wyniki osiągnięte w ostatnich egzaminach maturalnych w których LO w Grójcu było najlepsze w powiecie grójeckim. Wielu uczniów, ich rodziców a nawet dziadków ukończyło naszą szkołę co świadczy o wypracowanej tradycji pokoleniowej grójeckiego liceum. Absolwenci naszej szkoły kończą renomowane wyższe uczelnie w Polsce i obecnie pełnią odpowiedzialne funkcje i stanowiska w administracji centralnej, samorządowej oraz w wielu znaczących instytucjach krajowych i zagranicznych. Wśród dyrekcji i kadry pedagogicznej ponad połowa to również absolwenci grójeckiego liceum.
 
 
 

 

 

logo logrojec

Herb Polski

Ranking PERSPEKTYWY 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

Impossible becomes possible - young entrepreneurs in action 2019-2020

Energy Storage

WE ALL MIGRANTS - PROJEKT

Szkolny Klub Sportowy

sks

Współpraca z WAT

FUTURE OF HISTORY Project

foh logo

COMENIUS Project

 

ERASMUS Project

sifa

LO Grójec w programie IT-SZKOŁA

E-Laboratorium Matematyczne

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu
ul. Poświętne 17
05-600 Grójec

tel.: (048) 6642474
fax: (048) 6642489, (048) 6642646
e-mail: logrojec@poczta.fm