Jesteś tutaj: Home Ogłoszenia Oferty Pracy Oferta pracy - Specjalista do spraw finansowo-księgowych

Oferta pracy - Specjalista do spraw finansowo-księgowych

OGŁOSZENIE
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im Piotra Skargi w Grójcu, ul. Poświętne 17
ogłasza nabór na wolne stanowisko administracyjne
specjalisty do spraw finansowo-księgowych

Stanowisko pracy: specjalisty do spraw finansowo-księgowych w L.O. w Grójcu
Wymiar etatu: etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania podstawowe:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Ukończone Wyższe studia zawodowe, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna zakończona egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikcje do wykonywania zawodu i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości budżetowej.
 5. Znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, prawa o zamówieniach publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 6. Umiejętność stosowania przepisów w/w ustaw.
 7. Umiejętność obsługi programów: Księgowego VULCAN oraz programów z nim powiązanych , MS Word, MS Excel.
 8. Biegła i swobodna praca w/w programach.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność przygotowywania sprawozdań finansowych.
 2. Umiejętność przygotowywania sprawozdań budżetowych.
 3. Umiejętność wykonywania czynności administracyjnych w sekretariacie.
 4. Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków.
 5. Umiejętność organizacji pracy.

Podstawowe obowiązki:

 1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych oraz innych przepisach obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Sporządzanie i archiwizacja korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
 7. Terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 1. CV lub kwestionariusz osobowy.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
 4. Kopie dokumentów lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.
 6. Oświadczenie kandydata, że:
 • -ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • -nie był pracownikiem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu za przestępstwo karne skarbowe.

*wymagane dokumenty aplikacyjne (CV) powinny być opatrzone następującą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014r. poz. 1202 z póź. zm.)”.


Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście do sekretariatu L.O. im Piotra Skargi w Grójcu ul. Poświętne 17 w ciągu 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej (liczy się data wpływu aplikacji, dokumenty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę).


Dodatkowe informacje:
Informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym terminie.
Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.logrojec.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu z referentami:
Dyrektor szkoły, sekretarz szkoły tel. 48 664 24 74

 

 

Ranking PERSPEKTYWY 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

logo logrojec

Herb Polski

WE ALL MIGRANTS - PROJEKT

Szkolny Klub Sportowy

sks

Współpraca z WAT

FUTURE OF HISTORY Project

foh logo

COMENIUS Project

 

ERASMUS Project

sifa

LO Grójec w programie IT-SZKOŁA

E-Laboratorium Matematyczne

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu
ul. Poświętne 17
05-600 Grójec

tel.: (048) 6642474
fax: (048) 6642489, (048) 6642646
e-mail: logrojec@poczta.fm