"Wyprawka szkolna"

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 2013/2014.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczony jest dla uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc może otrzymać uczeń, jeżeli spełni przynajmniej jedno z kryteriów:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły. Wniosek wraz z załącznikami składa się u zastępcy dyrektora Małgorzaty Czacharowskiej do 6 września 2013 roku.